top of page
  • lavi kimchi

הקורונה מבלבלת את השוכרים, את המשכירים וגם את בתי המשפט...
משבר הקורונה, הסגר ואיסור הפעלה אשר נכפו על בעלי עסקים השוכרים נכסים, הציפו שאלה בעניין השפעת אלו על חובת תשלום דמי שכירות לבעל הנכס (המשכיר).


התשובה לשאלה זו אינה חד משמעית ובימים האחרונים היא צפה גם בבתי המשפט.


בשני תיקים נפרדים - האחד בבית משפט השלום בירושלים והשני בבית משפט השלום בתל אביב - הובעו, לכאורה, דעות שונות באשר למשבר, משמעותו והיקף השפעתו (לרבות על חובת תשלום דמי שכירות).

 בשני התיקים ניתנו הכרעות הנוגעות לסעדים זמניים בלבד, בבקשות שהגישו שוכרים למניעת מימוש ערבות בנקאית שביקש המשכיר לממש, עקב אי תשלום דמי השכירות המגיעים לו.


במסגרת התיק הראשון, בעניין השוכר: חברת רב בריח, קבע שופט בית משפט השלום בתל אביב, כי -

"קורונה אינה מילת קסם"

תחת הנחה זו, מתוך הגישה כי אין במשבר הקורונה כדי להוות עילה לאי תשלום דמי שכירות, דחה בית משפט השלום בתל-אביב את בקשת השוכר (רב בריח), ואיפשר למשכיר לממש הערבות אשר בידו.

 

במסגרת התיק השני, דן בית משפט השלום בירושלים, בבקשת שוכר אחר, חברת "טוראי קליבר" (המפעילה בר-מסעדה) אשר ביקש גם הוא כי ינתן צו המונע מהמשכיר לממש את הערבות הבנקאית אשר בידו, בשל אי תשלום דמי השכירות.


המשכיר, בתיק זה, ביקש לנצל את העובדה שבהליך בעניין רב בריח כבר ניתנה החלטה, והציג בפני בית משפט השלום בירושלים את ההחלטה בעניין רב בריח, בתקווה שזו תאומץ.


אלא שהשופטת הירושלמית, בהתייחסות מפורשת לעניין רב בריח, דחתה כאמור את התנגדותו וקבעה כי –

"גם אם 'קורונה אינה מילת קסם', אין ספק כי הימים אינם ימים רגילים".

תחת הנחה זו, נעתר בית משפט השלום בירושלים לבקשת השוכר (טוראי קליבר), ונתן צו המונע מהמשכיר לממש הערבות אשר בידו.

 

כאמור, מדובר בהחלטות בסעדים זמניים, של ערכאות נמוכות, ובהתאם לא ניתן ללמוד מהן על הלכה מחייבת כלשהי.


אוסיף ואציין כי עיון מדוקדק בהחלטה הירושלמית, ימצא כי המשכיר בתיק בירושלים, לא עמד בתנאי מימוש הערבות, כך שיכול שהתוצאה הייתה משתנה אילו העובדות היו מעט אחרות.


במצב דברים זה, כל עוד לא יביעו שופט בית המשפט העליון את עמדתם בעניין זה (או לחילופין המחוקק ככל שיבחר לחוקק חוק בעניין) ימשיך הבלבול וחוסר האחידות בהחלטות בתי המשפט, כאשר כל שופט מביע את דעתו האישית בעניין.


לעניות דעתנו על האיגודים מקצועיים (לשכת עורכי הדין, לה"ב - לשכת ארגוני העצמאים בישראל, התאחדות התעשיינים בישראל) להצטרף להליכים אלו ולהובילם עד לקבלת הכרעת העליון..6 צפיות0 תגובות
bottom of page